Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

  Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r.

  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl

  Wobec powyższego na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

  Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • Informacja o świadczeniu wspierającym oraz zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązującym od 01-01-2024 r.

  Informacja o świadczeniu wspierającym oraz zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązującym od 01-01-2024 r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach,  informuje  o obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

  zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, oraz o wprowadzeniu do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia

  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

  • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
  • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
  •  likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

   

  Czytaj Więcej o: Informacja o świadczeniu wspierającym oraz zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązującym od 01-01-2024 r.
 • Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

    

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodzinyi Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniuw życiu społecznym.

  Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył :

  kwotę 505 000 000,00 zł. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

  Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres

  e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.

  Więcej informacji na stronie:

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

   

   

   

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024
 • Posiłek w szkole i w domu

  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

  INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PN. „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

  Gmina Bieliny w 2023 r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023: Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
  Źródło finansowania:
  Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.
  Cel zadania:
  Celem zadania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
  Grupa docelowa:
  Pomoc trafi zarówno do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. 1552 zł. dla osoby samotnie gospodarującej, 1200 zł. dla osoby w rodzinie.
  Realizator zadania:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach
  Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
  Całkowita wartość programu: 310 000zł
  • dotacja celowa z budżetu państwa: 248 000 zł (80%)
  • środki własne gminy: 62 000 zł (20%)
  Termin realizacji:
  Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 01.01.2023 r.
  Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2023 r.

  Czytaj Więcej o: Posiłek w szkole i w domu
 • Fundusz alimentacyjny 2023/2024

  INFORMACJA

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa od świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 są przyjmowanie od dnia 01.08.2023r.

  Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 złoży wniosek wraz  z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2023 r.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  w okresie od dn. 1 września 2023 r. do dn. 30 września 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2023r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  w okresie od dn. 1 października 2023 r. do dn. 31 października 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2023r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  w okresie od dn. 1 listopada 2023 r. do dn. 30 listopada 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2024r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  w okresie od dn. 1 grudnia 2023 r. do dn. 31 grudnia 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia ostatniego dnia lutego 2024r.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wyniesie 1209 zł.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

  Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Wyroki Sądowe o zasądzeniu alimentów orzekające rozwód/separację -ksero (oryginały do wglądu)
  2. Pity 11, Pity 40 za 2022r.- ksero
  3. Ksero załącznik B lub ZG z Pit 36 za 2022r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, dochodów uzyskanych za granicą, PIT 28 za 2022r. w przypadku prowadzenia działalności na ryczałcie.
  4. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego w 2022 r.( nakaz ksero)
  5. Zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2022 r.)
  6. Zaświadczenie o kwocie pobranego stypendium socjalnego w 2022 r.
  7. Zaświadczenie od komornika o kwocie wyegzekwowanych alimentów w 2022 r., potwierdzenie wpłat alimentów w 2022 r., zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów za 2 ostatnie miesiące

  W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenie  może domagać się takiego dokumentu.

  W przypadku zmian w stosunku pracy:

  1. świadectwa pracy, umowy o pracę, decyzje Urzędu pracy
  2. zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (kwota netto)

   

  Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane również  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodzin.

  Czytaj Więcej o: Fundusz alimentacyjny 2023/2024
 • Zasiłek rodzinny 2023/2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane od dnia  1 sierpnia 2023r. (Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia  30 listopada 2023r.. 

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2023r. do  dnia 31 października 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia  30 grudnia 2023r.. 

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do ostatniego lutego 2024 r.

  Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje tym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

  Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  • Odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany)
  • Ksero prawomocnego Wyroku Sądowego o zasądzeniu alimentów, orzekające rozwód/separację
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko)
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną
  • Ksero PIT 11, Pit 40 za 2022 r.
  • Ksero załącznik B lub ZG z PIT 36 za 2022 r. w przypadku działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, dochodów uzyskanych za granicą, PIT 28  za 2022 r. w przypadku prowadzenia działalności na ryczałcie.
  • Ksero nakazu płatniczego potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego w 2022 r.
  • Zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2022 r.)
  • Zaświadczenie o kwocie pobranego stypendium socjalnego w 2022 r.
  • Zaświadczenie od komornika o kwocie wyegzekwowanych alimentów w 2022 r., potwierdzenie wpłat alimentów w 2022 r.,

  W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć:

  • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

  W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenie  może domagać się takiego dokumentu.

  W przypadku zmian w stosunku pracy:

  • świadectwa pracy, umowy o pracę, decyzje Urzędu pracy
  • zaświadczenie o wynagrodzeniu/ zasiłku dla bezrobotnych/ stypendium stażowym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (kwota netto)

  Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane również od 01.07.2023 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodzin.

  Czytaj Więcej o: Zasiłek rodzinny 2023/2024
 • Ogłoszenie - dożywianie

  OGŁOSZENIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach przypomina o składaniu dokumentów o dożywianie dzieci w szkołach od września 2023 roku

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek (w podaniu należy podać imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasę, szkołę).

  2. Dochody netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli wniosek jest składany w sierpniu 2023 roku to dochody/zaświadczenia o zarobkach netto muszą być wydane za lipiec 2023 roku).

  1. Nakaz płatniczy z 2023 roku (jeżeli dotyczy).

  2. Wpłata KRUS za trzeci kwartał 2023 tj. lipiec, sierpień, wrzesień (jeżeli dotyczy).

  3. Odcinki rent, emerytur (jeżeli wniosek jest składany w sierpniu 2023 roku to odcinki za lipiec 2023).

  4. Wpłaty orzeczonych alimentów (jeżeli dotyczy).

  5. Oświadczenia o podejmowaniu/nie podejmowaniu prac dorywczych.

  Termin składania wniosków: od sierpnia 2023 roku

  UWAGA!!! Osoby, które mają przyznane dożywianie dzieci w szkołach do końca 2023 roku nie składają w tym okresie nowych wniosków.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - dożywianie